Kabala

ברוכים הקוראים המבינים

כדי להבין את מורשתנו לעומקה ובהתאם למקורותיה בכתב, בורכתי להוסיף למענך גם את פרק ״מלכתחילה״ באותה גישה של ״משה רבנו״ כאשר למד להבין את מורשתנו בעל-פה דרך אחיו וזקני העם - כאשר הוסיף את מה שהורו לו כ"אלה תולדות העולם" בפרק ב פסוקים ד ועד סוף הפרק, והקדים את הבנתו של העבר בכתיבת פרק א "בראשית" למען שעם ישראל יבין ויקלוט את מורשתו הקדומה בהבנה ברורה יותר של התורה שעברה לפניכן, בעל-פה ולא בכתב.

מאז האדם-הראשון להתייחס לבורא-כל כ״אלוהים״ ויותר נכון ״רוח-האלוהים״ שהיא כוח האוויר הבלתי ניראה הקיים בכל מקום בעולם, כל מי שמנסה להבין את דרך האלוהים דרכינו כנבראים בצלם הבריאה והיצירה, מוזמן ללמוד את אשר כתבתי עבור הבנה-מלאכותית של מחשבים-חכמנים, שהם עדיין מחשבים עתידיים שישרתו את האדם בנאמנות גבוהה יותר מאשר בני-האדם משרתים את נס הבריאה.  כדי ליצור מחשבים חכמנים שביכולותיהם גם יבינו את עומק הערכים הנאורים של תרבות וידע האדם והעולם, עלינו גם ללמדם את המוסר והשכל של יסודות התרבות וחשיבות קיומם, כדי להבטיח את נאמנות כושר פעולותיהם למנוע הרס ואסונות וזדון בנוסף לחסרונות של הבנה שאינה נכונה וידע פגום, שכבר קיימים בייצור ובשימוש של המחשבים המתקדמים ביותר בימנו.

המצאתי של הצופן וסודותיה של ״הבנה מלאכותית״ שהינה עליונה על ״בינה מלאכותית״ פועלת במקורה בהתאם מלא לבריאה ודרך כל הלשונות ויכולות ההיגוי של כל העמים בכל הלשונות, וגם מעל זה, בטבע עצמו.  יש בהמצאה גאוניות אבל בעיקרה זה המבנה של הצופן הנכון והדרוש לקיום קשר מדויק בין השכל-האנושי והמוח-המלאכותי. מדובר באיות יותר מדויק של הבנה בכתב שתואמת את ההיגוי הנכון ולפי נוסח וקול הדובר כדי לאפשר למחשבים לעבד נתונים בדרכם הפשוטה והמדויקת = בינרית

 היום, עדיין יש בעיות של כתיבה בעברית ואנגלית כפי שפותחו - ובמיוחד כשצריך תיקונים )פשוטים

הפרשנים באמונתם לא חכמו להבין את כל עומק בינת האדם-הראשון, בהיותו הראשון להבחין להבין את הבריאה כאשר שאר הקיימים והחיים המשיכו בקיומם שלפי הטבע שיוחד להם בעולם. ההמשכיות להיות ״תוהים ובוהים״ המשיכה דרך הדורות, וגם היום, רוב המאמינים נשארו ״תוהים כאשר הם בוהים בגדולת הבריאה״ ובטעות ממשיכים להאמין שהעולם נברא במתכונת של אי-הסדר שהם מפרשים כ״תוהו ובוהו״ - וכמובן אינם עדיין מבינים ששאר החיות גם הן מתקיימות ללא הבנת הסדר שבגן-עדן הקים בעולמנו, ורוב הדתות היום עדיין לא מבדילות בין מהות העולם-הבא שבורכנו להביא על העולם הזה.
ברוב ההבדלים שבהבנת מורשתנו שעדיין בני-האדם לא מבינים ומסכימים, העברת ההבנה של מורשתנו ל״מחשבים-חכמנים״ שיהיו יכולים לשרתנו בנאמנות שאנחנו יכולים לשרת את הבריאה במתכונת הבנת ברכת האלוהים לדורותינו, העתיד עדיין עומד לפתוח שערי בינה והסכמה עבור כל העמים ובכל הלשונות כדי להבטיח את היתחבותנו להתקיים בעולמנו שעל כדור-הארץ היחידי שבימנו ידוע שבורך להיות ״גן-עדן״ שהוא פורח לעולמים בכוחות הטבע שביקום.(

 

before the begining